sxolikos kanonismos   ----------------------
Μορφή PDF 
----------------------  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο παρών Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου είναι σύμφωνος με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 37, Ν.4692/2020), τις οδηγίες και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείαςγια την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων και βασίζεται στις αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.
Περιλαμβάνει τους κανόνες,τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες όλων των μελών της σχολικής κοινότητας του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, όπως διαμορφώθηκαν από τη συνεργασία και με τη συναίνεση όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων. Στηρίζει την εφαρμογή του στον αμοιβαίο σεβασμό, στη συλλογικότητα και στην παιδαγωγική αποστολή του σχολείου και αποσκοπεί στη ρύθμιση των συνθηκών της σχολικής ζωής, με έμφαση στην πρόληψη και όχι στην καταστολή και επιβολή ποινών. Περιέχει εύλογες, γενικά αποδεκτές και εφαρμόσιμες διατάξεις με τις οποίες προάγεται το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο σύνολο αλλά και ενθαρρύνεται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, διαμορφώνοντας ένα υγιές σχολικό περιβάλλον και προσδίδοντας δημοκρατικό περιεχόμενο στη σχολική ζωή.
Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή και σχολαστική τήρηση του σχολικού κανονισμού, στο σύνολό του.

1.Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή/της Διευθύντριας του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του προεδρείου του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου του Σχολείου. Επιπλέον, έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή /τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου μας, καθώς και από τον/την Διευθυντή/ρια Εκπαίδευσης (άρθρο 37, Ν.4692/2020).
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/ριες του Σχολείου.
Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/ κηδεμόνων.
Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.

2. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Το Σχολείο αποτελεί μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινότητα που διασφαλίζει τη συνεργασία των μελών του χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις αλλά με αμοιβαίο σεβασμό και αποδοχή της προσωπικότητας κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας.
Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, οι οποίοι αφενός εμπεδώνουν τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και αφετέρου διαμορφώνουν ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του.
Μέσω των συμφωνημένων όρων και κανόνων του Κανονισμού του Σχολείου επιδιώκεται:
• Η εξασφάλιση της σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
• Η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που λειτουργούν υπεύθυνα, σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.
• Η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
• Η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/ριας, αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
• Η δημιουργία εύρυθμων, ευχάριστων και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.

3.Λειτουργία σχολείου

α Εισαγωγή στο Μουσικό Γυμνάσιο
Οι μαθητές εισάγονται στην Α΄ Γυμνασίου με εξετάσεις που διεξάγονται τον Ιούνιο κάθε σχολικού έτους με αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας(58167/Δ2/13-04-2018 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 1371 τ. Β)΄.

β.Εισαγωγή μαθητών σε ενδιάμεσες τάξεις Γυμνασίου ή Λυκείου
Αν υπάρξουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ` τάξεις Γυμνασίου καθώς και στις Α΄,Β΄ και Γ` τάξεις Λυκείου, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του  Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

γ Διδακτικό ωράριο
Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και τα διαλείμματα καθορίζονται από σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Το διδακτικό έτος ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Για την παρούσα σχολική χρονιά 2020-21 το σχολείο λειτούργησε με ένα διδακτικό ωράριο για τα δια ζώσης μαθήματα και ένα διδακτικό ωράριο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από 9-11-2020 ως και 29-1-2021

δ. Προσέλευση στο σχολείο
• Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, η οποία γίνεται στις 8:05.Μετά την πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου κλείνει.
• Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης οι μαθητές συντάσσονται στις προκαθορισμένες θέσεις των τμημάτων τους, επιδεικνύοντας κόσμια στάση και ανάλογο σεβασμό. Κατά την σχολική χρονιά 2020-21 οι μαθητές εισέρχονται στα τμήματά τους και γίνεται η πρωινή προσευχή.
• Μαθητές, οι οποίοι προσέρχονται αργοπορημένα το πρωίστο μάθημα, εφόσον κριθεί ότι η αργοπορία είναι αδικαιολόγητη, τιμωρούνται πειθαρχικά (κοίτα σελ 6 : Απουσία ή καθυστερημένη προσέλευση).
• Οι γονείς οφείλουν, σε περίπτωση ασθένειας των παιδιών τους, να ενημερώνουν τη γραμματεία του Σχολείου με όποιο πρόσφορο τρόπο για την απουσία τους από τα μαθήματα, όσο πιο έγκαιρα γίνεται.

ε.Παραμονή στο σχολείο

Οι μαθητές πρέπει να εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι.
• Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν μαθητή
• Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή.
• Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής, από τους προσελθόντες στο σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας.
• Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικού στην αίθουσα διδασκαλίας.

Στ Αποχώρηση από το σχολείο

• Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του Σχολείου είναι υποχρεωτική σε όλες τις ώρες λειτουργίας του. Η κανονική αποχώρηση των μαθητών/τριών από το σχολείο γίνεται αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού για τη λήξη της τελευταίας διδακτικής ώρας.
Έξοδος μαθητών από τους σχολικούς χώρους χωρίς άδεια αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα (Αποβολή μία ημέρα). Στους μαθητές που έχουν εξαιρετικά σοβαρούς λόγους να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, δίδεται άδεια εξόδου από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας, μετά από επικοινωνία με τους γονείς τους.
• Κανένας μαθητής δεν επιτρέπεται να αποχωρήσει από το σχολείο πριν από τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας παρά μόνο:
(α) αν συνοδεύεται από τον Κηδεμόνα, ο οποίος οφείλει να αιτιολογήσει επαρκώς την αποχώρηση.
(β) αν προσκομίσει σχετικό σημείωμα υπογεγραμμένο από τον κηδεμόνα του, που να αιτιολογεί επαρκώς την αποχώρηση.
(γ)αν πάρει τηλέφωνο τον κηδεμόνα από την γραμματεία του σχολείου και ή η γραμματέας ή μέλος της Διεύθυνσης του σχολείου επικοινωνήσει με τον/την κηδεμόνα του/της μαθητή /τριας
(δ) Σε περίπτωση κενού την τελευταία ώρα ή κατά την διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και επιθυμεί να αποχωρήσει ο μαθητής /τρια από το σχολείο θα πρέπει να ενημερώσει τον κηδεμόνα και την διεύθυνση του σχολείου για την αποχώρησή του/της από το χώρο του σχολείου

ζ Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

Το Μουσικό Σχολείο εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων/ουσών ως προς τα γνωστικά αντικείμενα.

η. Απουσίες Μαθητών

Η ανελλιπής φοίτηση των μαθητών είναι πρωταρχικής σημασίας.
Απουσίες σε γιορτές και εκδηλώσεις του σχολείου καταχωρούνται στα απουσιολόγιο. Οι απουσίες καταγράφονται και στους ελέγχους προόδου.

Απουσία ή καθυστερημένη προσέλευση

Τα μαθήματα της πρώτης διδακτικής ώρας αρχίζουν στις 8:05 και οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην τάξη. Μαθητής που προσέρχεται την πρώτη ώρα με καθυστέρηση μέχρι τρία λεπτά γίνεται δεκτός χωρίς καταχώριση απουσίας.
Σε περίπτωση που ο μαθητής – με δική του υπαιτιότητα – καθυστερήσει πέρα των τριών λεπτών, γίνεται δεκτός στην τάξη, με καταχώριση αδικαιολόγητης απουσίας.

Καθυστέρηση σε ενδιάμεσες διδακτικές ώρες

Οποιαδήποτε καθυστερημένη προσέλευση μαθητή σε ενδιάμεση διδακτική ώρα δεν επιτρέπεται. Ο μαθητής μπορεί να γίνει δεκτός στην τάξη, κατά την κρίση του διδάσκοντος, αλλά πάντα με καταχώριση απουσίας.

Απουσία από ενδιάμεσες διδακτικές ώρες

Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες. Διερευνώνται στη συνέχεια οι λόγοι της απουσίας, ενημερώνονται αμέσως οι γονείς και ακολουθεί πειθαρχικός έλεγχος. Aν η απουσία γίνει σε διδακτική ώρα κατά την οποία στο τμήμα πραγματοποιείται προγραμματισμένη γραπτή δοκιμασία, ο μαθητής που απουσιάζει βαθμολογείται µε μονάδα.

Απουσία από σχολικές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις ,διδακτικές επισκέψεις

Οι απουσίες μαθητών από τακτικές και έκτακτες συγκεντρώσεις στην Αίθουσα Εκδηλώσεων για ενημέρωση σε διάφορα θέματα, από εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, από διδακτικές επισκέψεις καθορισμένες ή εγκεκριμένες από την οικεία Διεύθυνση, είναι αδικαιολόγητες και οι απόντες μαθητές ελέγχονται πειθαρχικά.

Aπουσία από µονοήµερες εκδροµές, επισκέψεις, αποστολές

H συμμετοχή όλων των μαθητών στις εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας από τις δραστηριότητες αυτές ισχύουν τα εξής: αν, παρά την ύπαρξη δήλωσης των γονέων για συμμετοχή του μαθητή στην εκδρομή, ο μαθητής απουσιάσει, τότε η απουσία θεωρείται αδικαιολόγητη. Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλου κωλύματος του μαθητή την ημέρα εκδροµής (ή άλλης δραστηριότητας), οι απουσίες μπορούν να δικαιολογηθούν, αν ενημερωθεί αυθημερόν η Διεύθυνση.

Αδυναμία προσέλευσης ή καθυστέρηση λόγω κακοκαιρίας

Στις περιπτώσεις που λόγω κακοκαιρίας ο μαθητής αδυνατεί να προσέλθει στο Σχολείο ή προσέρχεται με καθυστέρηση, οι απουσίες καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται. Μπορεί όμως να ζητηθεί από τους γονείς βεβαίωση της τοπικής Αστυνομικής Αρχής για την κατάσταση της συγκεκριμένης περιοχής κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

θ. Όρια απουσιών

Η φοίτηση όλων των μαθητών/τριών ορίζεται από τη νομοθεσία ως καθήκον και χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Μαθητές/τριες με επαρκή φοίτηση γίνονται δεκτοί στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Μαΐου –Ιουνίου
Μαθητές/τριες που η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

Όρια απουσιών για το Γυμνάσιο και Λύκειο

1.Ως «επαρκής» χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν 130

Ενημέρωση απουσιών

Η ευθύνη για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών βαρύνει εξ ολοκλήρου τους κηδεμόνες τους.
Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή / ντρια του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών

Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος:
α) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση,
β) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος,
γ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης,
δ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπουργική απόφαση 2209/1998 (Β' 314),
ε) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα.

Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών

μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως :
α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση
β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο
γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο και παραμονή κατ' οίκον κατά περίπτωση κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου

Δικαιολόγηση απουσιών

Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24της ισχύουσας νομοθεσίας

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΙ

Ορισμός απουσιολόγων

Οι απουσιολόγοι της τάξης (τακτικός και αναπληρωτής) ορίζονται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος με βάση τον τελικό βαθμό της προηγούμενης τάξης. Η συμπλήρωση και η φύλαξη του απουσιολογίου ανατίθεται από τον/την Υπεύθυνο/η καθηγητή/τριατουτμήματος σε μαθητή/τρια ή μαθητές/τριες, σύμφωναμε κριτήρια που για παιδαγωγικούς λόγους ορίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών. Κατά το α΄ τετράμηνο, μόνο για την Α΄ Γυμνασίου, το απουσιολόγιο έχει ο μαθητής που πέτυχε την μεγαλύτερη βαθμολογία, στο τμήμα του, κατά τη δοκιμασία εισαγωγής στο Μουσικό Σχολείο. Σε περίπτωση απουσίας του προκαθορισμένου απουσιολόγου, το απουσιολόγιο αναλαμβάνει ο/η άλλος/η απουσιολόγος. Σε περίπτωση απουσίας και των δύο, το απουσιολόγιο αναλαμβάνει o/η τρίτος/η σε επίδοση μαθητής/τρια.

Καθήκοντα απουσιολόγων

Οι απουσιολόγοι παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία του σχολείου κάθε πρωί το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης. Στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας καταχωρούν τις απουσίες στους απόντες μαθητές/τριες και το φέρνουν στον καθηγητή της κάθε διδακτικής ώρας για έλεγχο και υπογραφή. Στη λήξη του σχολικού προγράμματος επιστρέφουν το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης στη Γραμματεία. Οι απουσιολόγοι είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη και τη μη αλλοίωση ή φθορά του απουσιολογίου και του βιβλίου ύλης. Η παραποίηση απουσιολογίου, βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου αποτελεί σοβαρό παράπτωμα (βλσελ 13 :
Παραποίηση εγγράφων)

Ι.Συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Εάν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, είναι δυνατόν να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακολούθησης του, εφόσον ο κηδεμόνας του/της ή ο/η ίδιος/α, εάν είναι ενήλικος/η, υποβάλει σχετική αίτηση στον/στην Διευθυντή/ντρια του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά στη σχολική μονάδα και επικαιροποιείται σε κάθε μεταβολή της κατάστασης της υγείας του/ της μαθητή/τριας ή των παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι απαιτούν απαλλαγή του/της. Για να συμμετέχει ο μαθητής στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, οι γονείς οφείλουν να προσκομίζουν σε κάθε σχολική μονάδα το Ατομικό Δελτίο Υγείας του παιδιού τους.Τα Ατομικά Δελτία Υγείας έχουν ισχύ τριών ετών για τα Γυμνάσια και Λύκεια και κατατίθενται στην Α΄ τάξη κάθε σχολικής μονάδας. Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου οφείλουν να προσέρχονται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με αθλητική περιβολή.

Ια Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Για μακροχρόνια απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού.Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Κατά τη διάρκεια της απαλλαγής ο/η μαθητής/τρια δεν έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί το μάθημα, αλλά βρίσκεται στο χώρο του σχολέιου που του έχει ορίσει ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής. Ο/Η μαθητής/τρια είναι δυνατόν να ζητήσει απαλλαγή από την παρακολούθηση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής μίας διδακτικής ώρας, εφόσον υπάρχει λόγος. Ο/Η διδάσκων/ουσα μπορεί να χορηγήσει την απαλλαγή μετά από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου. Ο μαθητής και στις δύο περιπτώσεις υποχρεούται να ακολουθεί το τμήμα του στους χώρους της Φυσικής Αγωγής, εκτός αν η Διεύθυνση κρίνει διαφορετικά (π.χ. μαθητής με κινητικά προβλήματα, πυρετό κ.λ.π.).

4. Σχολική και Κοινωνική Ζωή

Ι. Φοίτηση:
Η φοίτηση των μαθητών/ριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον και υποχρέωση τους. Η συμμετοχή τους οφείλει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτησή τους, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδό τους.

II. Σχολικοί χώροι
Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα καθαρό και ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές:
• Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου καθώς και το φυσικό περιβάλλον της αυλής του Σχολείου.
• Δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δεν γράφουν σε θρανία και τοίχους, χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων.

Επισημαίνεται ότι, μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του.

III. Διάλειμμα
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/ριες οφείλουν να βγαίνουν στον αύλειο χώρο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις αίθουσες διδασκαλίας και στους διαδρόμους και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών οι πλέον κατάλληλοι χώροι για την παραμονή των μαθητών/ριών.
Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα). Οι μαθητές/ριες αλληλοεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό που βρίσκεται εκεί.

IV. Περιβολή – Εμφάνιση

• Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να χαρακτηρίζεται από απλότητα, καθαριότητα, κοσμιότητα και ευπρέπεια.
• Σε περιπτώσεις στις οποίες η εμφάνιση δεν συνάδει με τη μαθητική ιδιότητα, είναι εμφανώς ακραία ή ανάρμοστη, ο μαθητής ελέγχεται πειθαρχικά.
• Όσοι συμμετέχουν σε παρελάσεις ή άλλες επίσημες εκδηλώσεις οφείλουν να φορούν την καθιερωμένη επίσημη στολή του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου.

V. Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Ο/Η Διευθύντρια
• Είναι υπεύθυνος/η, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.
• Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
• Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων/ουσών και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.
• Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις σε πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης.
• Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς.

Οι εκπαιδευτικοί
Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση −διδασκαλία, μάθηση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ' επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να:
• Διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών εντός του σχολείου, καθώς και κατά τις σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές.
• Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητά τους.
• Συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν τυχόν πρόβλημα.
• Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια και να μην κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών.
• Καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
• Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών και να διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του εκπαιδευτικού μας συστήματος, με την καθοδήγηση των ΣEE και των Στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης
• Προετοιμάζουν το μάθημα της ημέρας, ώστε να κινεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να εφαρμόζουν σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.
• Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών και ενημερώνουν σχετικά τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές.
• Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.
• Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
• Είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
• Συνεργάζονται με τον/τη Διευθυντή/ρια, τους γονείς και τους αρμόδιους ΣΕΕ για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών.
• Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το Σχολείο.
• Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση.
• Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.

Οι μαθητές/μαθήτριες
Γενική συμπεριφορά
Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό στο εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους συμμαθητές τους, στη σχολική περιουσία, καθώς και στην δική τους προσωπικότητα. Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής. Οι μαθητές θα πρέπει να:
• Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.
• Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων.
• Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.
• Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου.
• Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων. Αν προκαλέσουν κάποια βλάβη-ζημιά, αυτή πρέπει να αποκατασταθεί από τον/την υπαίτιο/α.
• Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.
• Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.
• Επιδιώκουν και συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των εκπαιδευτικών μέσων.

Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:
1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.
2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής.
3. Απευθύνονται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια.

Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα (1,2,3).

Συμπεριφορά στην τάξη

• Με το χτύπημα του κουδουνιού οι μαθητές πρέπει να είναι καθισμένοι στα θρανία τους με τη διάταξη που έχει ορίσει ο διδάσκων καθηγητής. Με την είσοδο του καθηγητή πρέπει να είναι έτοιμοι για την έναρξη του μαθήματος.
• Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών για μάθηση.
• Αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και αποδίδουν στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή.
• Είναι όλοι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του πίνακα, των θρανίων και γενικά της αίθουσας.
• Το μάθημα τελειώνει με το χτύπημα του κουδουνιού, αλλά δεν αποχωρεί κανείς πριν δώσει την άδεια ο καθηγητής.
• Το φιλικό κλίμα μέσα στην τάξη είναι επιθυμία όλων. Δεν πρέπει όμως οι μαθητές να ξεπερνούν τα όρια της ευπρέπειας. Για να μιλήσει κάποιος μαθητής στην τάξη, σηκώνει το χέρι και περιμένει να του δοθεί ο λόγος.
• Η αυθάδεια και οι αντιρρήσεις που διατυπώνονται με αγένεια θεωρούνται κακή συμπεριφορά και τιμωρούνται αναλόγως.
• Για να μετακινηθούν οι μαθητές μέσα στην αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο ή για να απουσιάσουν, ζητούν άδεια από τον καθηγητή τους.
• Τα σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία και δεν πρέπει να καταστρέφεται.

Συμπεριφορά προς τους συμμαθητές

• Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τη γνώμη και την ιδιαίτερη προσωπικότητα των άλλων. Δεν κάνουν ειρωνικά σχόλια, κακόβουλη ή προσβλητική κριτική.
• Η χωρίς άδεια χρήση ή φθορά προσωπικών αντικειμένων των συμμαθητών τους είναι σοβαρά παραπτώματα και τιμωρούνται αυστηρά, ακόμη και αν γίνονται ως παιχνίδι.
• Οι φραστικές προσβολές, οι ύβρεις και, πολύ περισσότερο, η σωματική βία κατά των συμμαθητών είναι απαράδεκτες πράξεις, που επηρεάζουν πολύ τον χαρακτηρισμό της διαγωγής. Το ίδιο απαράδεκτη πράξη θεωρείται και η διάδοση φημών, ο αποκλεισμός συμμαθητή από ομαδικές εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες ή η παρακίνηση τρίτων για την απομόνωση αυτών.
• Η άσκηση ψυχολογικής βίας , η πρακτική εκφοβισμού (“bullying” )από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν και σε απομάκρυνση του μαθητή από το Σχολείο.
• Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους παραπάνω κανόνες συμπεριφοράς προς τους συμμαθητές τους και πέραν των σχολικών ωρών, όπως επίσης και εκτός των χώρων του Σχολείου.

Συμπεριφορά στα διαλείμματα

• Οι μαθητές/τριες στη διάρκεια του διαλείμματος οφείλουν:
• να βγαίνουν από την τάξη
• να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν
• να μην παρεμποδίζουν τη διακίνηση στους διαδρόμους και στις σκάλες με οποιονδήποτε τρόπο, αποφεύγοντας τις συνωθήσεις και το τρέξιμο σε αυτούς τους χώρους
• να κατεβαίνουν στην αυλή του σχολείου για να ξεκουράζονται. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών οι μαθητές/τριες μπορούν να παραμένουν στους διαδρόμους των δύο ορόφων του σχολείου.
• να αποφεύγουν τα παιχνίδια με μπάλα, γιατί παρενοχλούνται οι μαθητές/τριες και υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος

Αντιγραφή

• Η συνεργασία μεταξύ μαθητών στη διάρκεια γραπτής εξέτασης και η αντιγραφή από οποιοδήποτε βοήθημα, θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα και τιμωρούνται αυστηρά.

Παραποίηση εγγράφων
• Η παραποίηση απουσιολογίου, βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα και συνεπάγεται αυστηρές πειθαρχικές ποινές. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος ο Σύλλογος των Διδασκόντων μπορεί να αποφασίσει ακόμα και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος του μαθητή.

Κάπνισμα

• Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους του σχολείου, γιατί βλάπτεται σοβαρά η υγεία των μαθητών/τριών.Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου ούτε από τους εκπαιδευτικούς

Κινητά τηλέφωνακαι συστήματα επεξεργασίας ήχου και εικόνας

• Η χρήση κινητού τηλεφώνου καθώς και οποιουδήποτε μέσου επεξεργασίας ήχου και εικόνας εντός των σχολικών χώρων απαγορεύεται (απόφαση 132328/Γ2/7-12-2006 και εγκύκλιος 100553/Γ2/4-9-2012 του Υπουργείου Παιδείας) και συνεπάγεται αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις (1 ημέρα αποβολή).
• Απαγορεύεται κάθε είδους φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση στους χώρους του Σχολείου χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης. Η παράβαση αυτών των κανόνων ελέγχεται πειθαρχικά με ιδιαίτερη αυστηρότητα.

VI. Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί ένα ήρεμο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές οφείλουν:
• Να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου.
•Να χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις και το αθλητικό υλικό του σχολείου με άδεια της Διεύθυνσης ή του καθηγητή Φυσικής Αγωγής του σχολείου.
• Να µη ρυπαίνουν το σχολικό χώρο, να µη γράφουν σε θρανία και τοίχους, να χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων.
• Να φροντίζουν για την καλαίσθητη εμφάνιση των αιθουσών.
Ο μαθητής, που προκαλεί ρύπανση, φθορά ή ζημία στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται πειθαρχικά. Η δαπάνη αποκατάστασης επιβαρύνει τον ίδιο.

Επιμελητές

• Η καθαριότητα των αιθουσών διδασκαλίας ελέγχεται από δύο επιμελητές που ορίζει εκ περιτροπής, ανά εβδομάδα, ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός της τάξης. Ο κατάλογος των επιμελητών/τριών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της αίθουσας του κάθε τμήματος και αντίγραφό του κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου.
• Οι επιμελητές/τριες της τάξη φροντίζουν:
– να καθαρίσουν τον πίνακα
– να τακτοποιήσουν τυχόν ατέλειες της αίθουσας, ώστε να τη βρει τακτοποιημένη η επόμενη τάξη
– να ανοίξουν τα παράθυρα για τον αερισμό της αίθουσας
– να αναφέρουν άμεσα στον/στην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του τμήματος οποιαδήποτε φθορά επισημάνουν στο χώρο της αίθουσας.

Αίθουσα Εκδηλώσεων

• Κατά τις συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις στην Αίθουσα Εκδηλώσεων, η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην παραβιάζεται το δικαίωμα των άλλων θεατών-ακροατών να παρακολουθούν ανενόχλητοι.
• Οι μαθητές οφείλουν να δείχνουν τον πρέποντα σεβασμό προς τους ομιλητές και συντελεστές των εκδηλώσεων.
• Ρύπανση ή ζημιές στο χώρο του Θεάτρου, καθώς και η διατάραξη των εκδηλώσεων, ελέγχονται πειθαρχικά. Η δαπάνη αποκατάστασης των φθορών επιβαρύνει τους μαθητές που τις προκάλεσαν.

Μουσικά Όργανα

Όσον αφορά τα μουσικά όργανα, οι μαθητές/τριες οφείλουν:
• να είναι υπεύθυνοι για τα όργανα που φέρνουν στο σχολείο και για τη φύλαξή τους
• να κάνουν καλή και προσεκτική χρήση των μουσικών οργάνων του σχολείου
• να κάνουν καλή και προσεκτική χρήση των μουσικών οργάνων που δανείζονται

Διαδικασία δανεισμού:

Σε περίπτωση που μαθητής επιθυμεί να δανειστεί μουσικό όργανο για εξάσκηση κατ΄οίκον, αυτό γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του κηδεμόνα. Ο μαθητής υποχρεούται να επιστρέψει στον υπεύθυνο κάθε φορά καθηγητή το μουσικό όργανο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.
• να είναι συνεπείς στο χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους
• να καταβάλλουν αποζημίωση για φθορές σε μουσικά όργανα που δεν οφείλονται σε συνήθη χρήση.

Βιβλιοθήκη

• Oι μαθητές μπορούν να δανείζονται βιβλία, CD, CD-ROM, DVD, φυλλάδια και περιοδικά. Η διαδικασία του δανεισμού γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρήσης των Βιβλιοθηκών.
• Οι μαθητές, όταν χρησιμοποιούν τη Βιβλιοθήκη, οφείλουν:
– Να διατηρούν τα βιβλία και τα άλλα είδη που δανείζονται σε καλή κατάσταση.
– Να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και τα άλλα μηχανήματα, όπως έχει οριστεί από το προσωπικό και τον Κανονισμό Χρήσης της Βιβλιοθήκης.
– Να μην παρενοχλούν όσους εργάζονται στη Βιβλιοθήκη με θορύβους ή μεγαλόφωνες συνομιλίες.
– Να μην μεταφέρουν στο χώρο της Βιβλιοθήκης φαγητό ή αναψυκτικά.
– Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.
– Να αφήνουν τις τσάντες τους στο χώρο που έχει προβλεφθεί.
–Να επιστρέφουν το δανεισμένο υλικό εμπρόθεσμα, σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 15 ημέρες.
• Σε περίπτωση απώλειας δανεισθέντος βιβλίου ή άλλου αντικειμένου, αυτό πρέπει να αντικαθίσταται ή να καταβάλλεται χρηματικό ποσό αντίστοιχο της αξίας του.

Σχολικά λεωφορεία

• Οι μαθητές/τριες που μετακινούνται οργανωμένα με τα πούλμαν οφείλουν να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται χωρίς χρονοτριβή, με τάξη και να συμπεριφέρονται με ευγένεια στον οδηγό.
• Δεν επιτρέπεται να είναι όρθιοι ή να μετακινούνται χωρίς λόγο μέσα στα πούλμαν, να ανοίγουν τα παράθυρα ή να ενοχλούν τους περαστικούς, να καταναλώνουν φαγητά και ποτά και να προξενούν φθορές στα οχήματα.
• Οι μαθητές/τριες οφείλουν να γνωρίζουν ότι η συμπεριφορά τους στο σχολικό λεωφορείο θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη συμπεριφορά τους στο σχολείο.

VIIΓραπτές εξετάσεις – Αξιολόγηση μαθητών – Βαθμοί τετραμήνων

Γραπτές εξετάσεις

Οι μαθητές/τριες στο πρώτο τετράμηνο στο Γυμνάσιοεξετάζονται υποχρεωτικά σε μία ωραία γραπτή δοκιμασία (πρόχειρο διαγώνισμα) για τα μαθήματα της α΄ ομάδας και β΄ ομάδας. Στο β΄ τετράμηνο εξετάζονται σε μια ωριαία γραπτή δοκιμασία για τα μαθήματα της α΄ ομάδας (αρχαία ελληνική γλώσσα, αρχαία ελληνική γραμματεία, μαθηματικά , ιστορία, φυσική, χημεία) και σε συνθετική εργασία για τα μαθήματα της β΄ ομάδας. Στα μαθήματα της γ΄ ομάδας (καλλιτεχνική παιδεία, θεατρική αγωγή) δεν τίθεται κανένα διαγώνισμα Τα πρόχειρα διαγωνίσματα μπορεί να είναι απροειδοποίητα στο μάθημα της ημέρας ή προειδοποιημένα, όταν αφορούν επανάληψη μιας ευρύτερης ενότητας.
Στο Λύκειο είναι υποχρεωτικές 2 γραπτές δοκιμασίες σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα και στο Α΄ και Β΄ τετράμηνο

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές/τριες λαμβάνουν μέρος στις γραπτές προαγωγικές (για την Α’ και Β’ τάξη) ή απολυτήριες (για τη Γ΄ τάξη) εξετάσεις περιόδου Μαΐου – Ιουνίου. Στην περίπτωση που οι μαθητές/τριες δεν συγκεντρώσουν επαρκή βαθμολογία για να περάσουν την τάξη ή στην περίπτωση που η φοίτησή τους είναι ανεπαρκής, παραπέμπονται για προφορική και γραπτή εξέταση στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα: Η προαγωγή των μαθητών/τριών του Μουσικού Σχολείου στις εξετάσεις Ιουνίου στα μουσικά μαθήματα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παραμονή τους στο Μουσικό Σχολείο.
Μαθητής που προάγεται στα υπόλοιπα μαθήματα αλλά υστερεί σε μουσικό μάθημα, για να παραμείνει στο Μουσικό Σχολείο, θα πρέπει να παραπεμφθεί σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο και, εφόσον επιτύχει, θα φοιτήσει στην επόμενη τάξη του Μουσικού Σχολείου. Διαφορετικά θα μετεγγράφεται υποχρεωτικά σε άλλο σχολείο γενικής εκπαίδευσης, στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής του.

Αξιολόγηση μαθητών

Κάθε μαθητής/τρια αξιολογείται από την προφορική εξέταση στο μάθημα της ημέρας, τη συμμετοχή στην καθημερινή εργασία της τάξης, τη συνολική δραστηριότητά του μέσα στην τάξη, την επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το μάθημα, τα αποτελέσματα της επίδοσης στις ωριαίες και ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες, καθώς και από τα αποτελέσματα της επίδοσης στις γραπτές προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις στο τέλος κάθε διδακτικού έτους.

Βαθμοί τετραμήνων

Οι έλεγχοι προόδου επιδίδονται στους κηδεμόνες των μαθητών/τριών μετά το πέρας του Α΄ και του Β΄ τετραμήνου και μετά το πέρας των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων.
Οι κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών/τριών, εκτός από τη ημέρα παράδοσης των ελέγχων, σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα κάθε εβδομάδα, που ορίζεται στην αρχή του σχολικού έτους από τον κάθε εκπαιδευτικό και ισχύει σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

VIII. Παιδαγωγικός έλεγχος

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας της διαδικασίας αντιμετώπισης της παραβατικότητας στον σχολικό χώρο. Τα χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι τα ακόλουθα:
• προαγωγή ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού, ενθάρρυνσης και υποστήριξης
• απαγόρευση της βίας
• δημιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος που να αποτρέπει τον εκφοβισμό
• καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας
• προώθηση της συνεργατικής μάθησης
• σύνδεση του Σχολείου με την οικογενειακή ζωή
• προαγωγή της ισότητας και της συμμετοχής όλων.

Αρκετές όμως είναι οι περιπτώσεις που οι μαθητές/ριες προβαίνουν σε μη αποδεκτές συμπεριφορές σε σχέση με τον κανονισμό λειτουργίας. Τα θέματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον/τη Διευθυντή/ρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και τον/τη Συντονιστή/ρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.
Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές/ριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με την ιδιότητά του και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του Σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του.
Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο αντιμετωπίζονται. με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Διαγωγή
Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών πρέπει να είναι σύστοιχη με τις γενικές αρχές, τις αξίες και τους κανόνες του σχολείου. Η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή» ως εξής:
α) «Εξαιρετική» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν τηρεί απολύτως τους κανόνες της σχολικής ζωής.
β)«Καλή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής.
γ) «Μεμπτή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή/τριας όταν αυτός/ή αποκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

Παιδαγωγικά μέτρα –ποινές
Η παραβίαση των κανόνων του σχολείου συνεπάγεται ποινές, όπως:
α) παρατήρηση (ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ)
β) επίπληξη (ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΒΙΒΛΙΟ)
γ)Προφορική παρατήρηση με Ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής/τρια παρουσιάζεται με τον καθηγητή/τρια στη Διεύθυνση του σχολείου και γνωστοποιεί το γεγονός. Επιπλέον, η αποβολή καταγράφεται στο ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του σχολείου. Ανώτερο όριο ωριαίων απομακρύνσεων 3 από καθηγητή, 5 το ανώτερο για κάθε μαθητή
δ) Aποβολή από τα μαθήματα από 1 έως 2 μέρες. Η αποβολή καταγράφεται στο ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του σχολείου.
ε) Αναγκαστική αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
στ)Μείωση διαγωγής, ανάλογα με τη σοβαρότητα των στοιχείων και με απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων.

IX Κανονισμός ημερήσιων, πολυήμερων εκδρομών– Εκπαιδευτικών αποστολών

• Οι µαθητές είναι υποχρεωµένοι να συµµετέχουν σε όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες (εκπαιδευτικές επισκέψεις, ξεναγήσεις κ.ά.) και να ακολουθούν γενικά το πρόγραµµα και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών.
• Αποµάκρυνση µαθητή από την υπόλοιπη οµάδα των μαθητών επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του ορισθέντος από το Σχολείο εκπαιδευτικού ως αρχηγού της εκδρομής.
• Κατά τη διάρκεια ημερησίων, πολυήμερων εκδρομών και εκπαιδευτικών αποστολών:
– Απαγορεύεται αυστηρά η ενοικίαση ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση ποδηλάτων, µοτοποδηλάτων, µοτοσυκλετών ή αυτοκινήτων και κάθε είδους πλωτού µέσου.
– Οι µαθητές, εκτός από την πειθαρχική, φέρουν ακέραια την αστική ευθύνη για φθορές που προκαλούνται µε υπαιτιότητά τους.
– Η συμπεριφορά και η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να είναι κόσμια. – Απαγορεύεται η πρόκληση θορύβου στους χώρους του ξενοδοχείου.
– Σχετικά με το κάπνισμα, την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν και στο σχολικό χώρο.
– Μαθητής Γυμνασίου ή Λυκείου που υποπίπτει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα ή δημιουργεί πρόβλημα, ενδέχεται να υποχρεωθεί σε διακοπή της συµµετοχής του στην εκδρομή και επιστροφή µε έξοδα της οικογένειάς του.
– Οι μαθητές οφείλουν να απέχουν από πράξεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη σωµατική τους ακεραιότητα, να εκθέσουν τους ίδιους ή άλλους ή ολόκληρη την οµάδα των μαθητών σε κίνδυνο, να προκαλέσουν επικριτικά σχόλια.
– Γενικά, οι µαθητές, που συµµετέχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές και αποστολές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είναι εκπρόσωποι του Σχολείου τους και – εκτός Ελλάδας – της χώρας τους. Συνεπώς οφείλουν όχι μόνο να μην προκαλούν αρνητικά σχόλια, αλλά αντιθέτως να αποτελούν υποδείγματα συμπεριφοράς, «κερδίζοντας» την εκτίμηση όσων έρχονται σε επαφή μαζί τους.
• Η παράβαση οιασδήποτε διάταξης του Κανονισμού συνεπάγεται πειθαρχικές κυρώσεις.

Χ Μαθητικές Κοινότητες

Οι μαθητικές κοινότητες, καθαρά παιδαγωγικός θεσμός, που συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της μαθησιακής πρωτοβουλίας στο σχολείοκαι την άσκηση στον διάλογο και τη δημοκρατική διαδικασία.
• Όργανα κάθε μαθητικής κοινότητας είναι η γενική συνέλευση της τάξης ή του τμήματος, όπου μετέχουν όλοι οι μαθητές/τριες και το 5μελές Συμβούλιο της τάξης που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση της τάξης.
• Το 5μελές Συμβούλιο της τάξης έχει τη συλλογική ευθύνη για το συντονισμό και τη λειτουργία της μαθητικής κοινότητας και αποτελείται από τον πρόεδρο, το γραμματέα, τον ταμία και τα δύο μέλη.
• Στις γενικές συνελεύσεις κάθε μαθητική κοινότητα συζητά και αποφασίζει για τρέχοντα θέματα που την αφορούν.
• Το Συμβούλιο των μαθητικών κοινοτήτων εκπροσωπεί τους/τις μαθητές/τριες στη συνεργασία τους με τους άλλους φορείς του σχολείου.
Το μαθητικό Συμβούλιο το σχολείου αποτελείται από ένα 15μελές συντονιστικό όργανο, το οποίο εκλέγεται μετά από γενική συνέλευση του σχολείου και εκπροσωπεί τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου στη συνεργασία τους με τους άλλους φορείς.

Οι μαθητές/τριες μπορούν :
• να συζητούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τους υπεύθυνους του σχολείου (υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος, εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς, Διεύθυνση του σχολείου) και να ζητούν τη βοήθειά τους κάθε φορά που αισθάνονται ότι τη χρειάζονται.
• να διατυπώνουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου επώνυμα, απευθυνόμενοι πρώτα ιεραρχικά στον/στην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό τάξης και κατόπιν στη Διεύθυνση του σχολείου.
•Αν επιθυμούν να απευθυνθούν στο Σύλλογο των διδασκόντων καθηγητών, το πενταμελές Συμβούλιο τάξης συντάσσει έγγραφο, που το υποβάλλει αρχικά στη Διεύθυνση του σχολείου και στη συνέχεια διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση του σχολείου στο Σύλλογο των διδασκόντων.

ΧI Σίτιση – Κυλικείο

Οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου γευματίζουν στο σχολείο.
Για τους μαθητές λειτουργεί κυλικείο το οποίοέχει την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και υπόκειται στους πάσης φύσεως ελέγχους καταλληλόλητας κτλ. των αρμόδιων για κάθε έλεγχο Υπηρεσιών. Από το κυλικείο διατίθενται στους μαθητές τα είδη που καθορίζονται από τη σχετική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής. Κατά την εξυπηρέτησή τους, οι μαθητές οφείλουν να τηρούν σειρά προτεραιότητας και να μην ρυπαίνουν τον χώρο.

ΧΙI Φαρμακείο Σχολείου

Λειτουργεί μόνο για την παροχή πρώτων βοηθειών και με ευθύνη του καθηγητή Φυσική Αγωγής.

5. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας Σχολείου-οικογένειας

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο Σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.
Οι γονείς/κηδεμόνες είναι σημαντικό να συνεργάζονται στενά με το Σχολείο, προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση, συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το Σχολείο. Θεωρείται αυτονόητη η στενή συνεργασία και επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς και τον/τη Διευθυντή/ρια του Σχολείου στην επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύψουν.

ΙΙ Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, γονέων και κηδεμόνων

Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακόλουθων τρόπων:
• Ιστοσελίδας του Σχολείου.
• Ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.
• Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις.
• Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες, από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ημέρες και ώρες.
• Για την σχολική χρονιά 2020-21 λόγω της πανδημίας η ενημέρωση των Γονέων και κηδεμόνων πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη σε ώρα κενού που έχει κάθε καθηγητής /τρια και έχει οριστεί συγκεκριμένα από το σχολείο. Η ενημέρωση πραγματοποιείται με μέσο (webex, mail, τηλέφωνο προσωπικό ή του σχολείου) που έχει δηλώσει ο κάθε καθηγητής και έχει γνωστοποιηθεί στους γονείς

IΙI. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/ρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, αλλά και με τον/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. Η Διεύθυνση του σχολείου βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με τους εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων.

VI. Σχολικό Συμβούλιο

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων, ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου τους.
Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων/ουσών και οικογενειών των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.

V. Η σημασία της σύμπραξης όλων

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων −μαθητών/ριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή/ριας, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης− για να επιτύχει στην αποστολή του.

6.Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Η Διευθύντρια του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου.
Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το Σχολείο μόνο του. Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, ο/η Διευθυντής/ρια ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. Ήδη κατά την σχολική χρονιά 2020-21 έχει υλοποιηθεί το σχέδιο δράσης σε περίπτωση σεισμού, έχει κοινοποιηθεί στην Διεύθυνση Β/θμιαςΕκπ/σης και έγινε άσκηση σεισμού στις 2-11-2020, ορίζοντας τον ακριβή χώρο του κάθε τμήματος , κρατώντας τις αποστάσεις για κάθε τμήμα.
Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.
Κατά την σχολική χρονιά λόγω πανδημίας έχει συνταχθεί εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου, ο οποίος γνωστοποιήθηκε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

7. Οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης κορονοιού

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ θα έχουμε υπόψη:
-- Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥΣ
-- ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
-- ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ
1. Οι εξωτερικοί επισκέπτες και οι γονείς για να μπούν στο σχολείο ενημερώνουν τη Διεύθυνση του σχολείου (άδεια εισόδου) και γίνεται η σχετική καταγραφή σε ειδικό βιβλίο εισόδου που έχει δημιουργηθεί.

2. Οι συνάδελφοι θα χρησιμοποιούν την πίσω πόρτα, τόσο για την είσοδό τους, όσο και για την έξοδό τους . Η πόρτα θα φροντίζετε να είναι πάντα κλειστή. Εισερχόμενοι στο σχολείο θα φροντίζουμε να πλένουμε τα χέρια μας ή να βάζουμε αντισηπτικό που θα βρίσκεται έξω από την τραπεζαρία.

3. Κατά την πρωινή προσέλευση οι καθηγητές που έχουν μάθημα την πρώτη ώρα, θα είναι στις αίθουσες ή στα στούντιο πριν το κτύπημα του κουδουνιού(8:05), προκειμένου να επιβλέπουν τους προσερχόμενους στην αίθουσα μαθητές. (λόγω μη ύπαρξης εφημερευόντων, την πλήρη ευθύνη την έχουν οι διδάσκοντες της πρώτης ώρας)

4. Οι εφημερεύοντες να είναι παρόντες στις θέσεις ευθύνης τους, για να ελέγχουν την τήρηση της ελάχιστηςαπόστασης, την χρήση μάσκας και την παραμονή των μαθητών κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων, στους χώρους αυλισμού, που τους έχουν οριστεί. Επίσης οι εφημερεύοντες εποπτεύουν στους χώρους που σιτίζονται οι μαθητές (υπάρχει σχετικός πίνακας)
Στα διαλείμματα οι εκπαιδευτικοί που έχουν μάθημα στιςαίθουσες βοηθούν το έργο των εφημερευόντων, βγάζοντας τους μαθητές έξω από τις αίθουσες η στούντιο.

5. Στα γραφεία της Διεύθυνσης δεν προσέρχεται συνάδελφος ή μαθητής χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Η προσέλευση στην Γραμματείακαι στα γραφεία της Διευθύντριας και των Υποδ/ντών να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζεται η ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου. Στην γραμματεία πέραν από τους δύο υπαλλήλους θα υπάρχει άλλο ένα άτομο για να εξυπηρετηθεί (θα εισέρχεται ένας-ένας), όπως και στα γραφεία της Διεύθυνσης. Απομάκρυνση μαθητή/ ών από την αίθουσα διδασκαλίας ή στούντιο θα γίνεται μόνον για ιδιαίτερο λόγο, πχ ασθένεια μαθητή. Να μην υπάρχουν ωριαίες απομακρύνσεις.

6. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ: Στο κεντρικό γραφείο των καθηγητών, καθώς επίσης και στα στούντιο υπάρχει συσκευή με αντισηπτικό. Στο πρώτο θρανίο, κάθε αίθουσας διδασκαλίας, υπάρχει συσκευή με αντισηπτικό, που θα χρησιμοποιεί ο μαθητής τόσο κατά την αρχική είσοδο όσο και σε κάθε έξοδο-είσοδο.

7. ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ – STUDIO: ΕΔΟΘΗΣΑΝ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΕ 20 ΛΕΠΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ *******. .

8. Το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, το εργαστήριο Καλλιτεχνικών δεν θα χρησιμοποιούνται, τα μαθήματα θα γίνονται στις αίθουσες διδασκαλίας - γιανα αποφευχθεί η μετακίνηση των μαθητών - σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ. Επίσης στην ώρα που θα έχουν ΚΕΝΟ οι μαθητές δεν θα χρησιμοποιούν ΜΠΑΛΕΣ. Γενικότερα οι μαθητές θα αποθαρρύνονται να χρησιμοποιούν βιβλία, τετράδια, μολύβια, αντικείμενα, χρήματα άλλων. Ενθαρρύνονται με το τέλος της ώρας να τοποθετούν τετράδια, βιβλία στις τσάντες τους. Δεν θα βρίσκονται μαθητές σε αίθουσες άλλων τμημάτωνΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ.

9. Οι συνάδελφοι καθηγητές ατομικών μαθημάτων που δεν έχουν «γραφείο» στο Γραφείο ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, να έχουν ως «γραφείο» το studio τους.
Οι συνεδριάσεις του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ θα γίνονται στην αίθουσα εκδηλώσεων 

10. Ο χώρος αυλισμού των εκπαιδευτικών θα είναι ο πίσω χώρος του σχολείου.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ Η ΧΡΉΣΗ ΜΆΣΚΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΧΏΡΟ.
Οι καπνίζοντες καθηγητές θα βγαίνουν έξω από το περιφραγμένο χώρο του σχολείου.

11. Όλες οι μετακινήσεις μέσα στο κτηριακό συγκρότημα θα γίνονται αφού έχουμε φροντίσει να λάβουμε όλα τα υγειονομικά μέτρα (ΜΑΣΚΑ-ΑΠΟΣΤΑΣΗ- ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ).
Τα μέτρα δεν αφορούν μόνο τους μαθητές ισχύουν πρωτίστως και για εμάς

12. Οι ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ των ΜΑΘΗΤΩΝ στα στούντιο θα γίνονται ως εξής:
α. για του μαθητές Γυμνασίουμετά το διάλειμμα θα μετακινηθούν πάλι δια μέσου του διαδρόμου του Γυμνασίου (δεν θα κάνουν χρήση του χώρου που είναι μπροστά στο κυλικείο).
β. οι μαθητές Λυκείου θα ανεβαίνουν στα στούντιο από την σκάλα του Κυλικείου και πάλι επιστροφή δια μέσου σκάλας κυλικείου-προαυλίου στις αίθουσες διδασκαλίας (με το τρόπο αυτό δεν θα υπάρχει η συνεχής επαφή των καθηγητών και των μαθητών. Οι καθηγητές θα κινούνται από την αίθουσα διδασκαλίας-γραφείο καθηγητών – εκτός φυσικά των εφημερευόντων που θα βρίσκονται στο χώρο ευθύνης τους).
13. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Να αποφεύγεται η χρήση μουσικού οργάνου από μαθητή σε μαθητή
Ο κάθε μαθητής να φροντίσει να φέρνει το ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟ .

14. ΠΙΑΝΟ: Πριν την χρήση από οποιονδήποτε θα γίνεται απολύμανση.
15. ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ: Πριν την χρήση από οποιονδήποτε θα γίνεται απολύμανση.
16. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ: Οι μαθητές του Γυμνασίου θα ανεβαίνουν και θα κατεβαίνουν πάντα από την πίσω πόρτα του διαδρόμου του 1ου ορόφου και θα ΑΥΛIΖΟΝΤΑΙ:
Α΄ Γυμνασίου: ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΑ 1Α)
Β΄ Γυμνασίου: ΠΛΕΥΡΑ ΒΟΛΕΥ –ΓΚΑΖΟΝ (ΕΦΗΜΕΡΙΑ 1Β)
Γ΄ Γυμνασίου: γ1, στην ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ «ΠΛΑΤΑΝΟΥ» Κύρια είσοδο και το γ2 μπροστά από την τραπεζαρία (εξωτερικό χώρο τραπεζαρίας) και γ3 στον χώρο της προσευχής (ΕΦΗΜΕΡΙΑ 2-1Γ)
Οι μαθητές του ΛΥΚΕΙΟΥ θα αυλίζονται στους αντίστοιχους χώρους με του γυμνασίου
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ όπως η Α γυμνασίου ,
Β΄ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ όπως η Β γυμνασίου,
Γ1 ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ Γ2 ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ. και Γ3 ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ -ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΜΟΝΑΔΑ- ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΙΘ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ.


ΠΗΓΕΣ
Ν. 4692/2020, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020)
Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985)
Αριθμ. 79942/ΓΔ4/31-5-2019 «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019)
Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002)
Σχολικός κανονισμός Μουσικού Σχολείου Αγρινίου ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2016-2017: Συντάκτες : Αθανασιά Ελένη, Χρήστου Αλεξάνδρα

 

Εγκρίνεται

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
(οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου) 

Μποκόρος Παναγιώτης

 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Σαρδέλης Αθανάσιος

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021