Open menu

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΦΕΥΓΩ» θεατρικό έργο του μαθητή Παπαγιάννη Κωνσταντίνου

(Κατά το σχεδιασμό, λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές που διέπουν την υλοποίηση τους)

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ(κάθε σχ. μονάδα, καταθέτει ένα φωτοαντίγραφο της πράξης για όλα τα προγράμματα)

Αρ. Πράξης: 78η/16-12-2019

Ημερομηνία: 19 -12-2019

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 34 ΑΓΟΡΙΑ: 16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 18

ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ:

 

ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ:

Χ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ/ΕΚ:

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΑ:

ΩΡΑ:

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ

(17:00)

Σχολείο

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ-ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Επιδιωκόμενος στόχος είναι να φωτιστεί πολύπλευρα:

το θεατρικό έργο ΦΕΥΓΩ, (αναφορά στο διαχρονικό θέμα της μετανάστευσης του μαθητή Παπαγιάννη Κωνσταντίνου

ποιες διαστάσεις του θέματος θα προσεγγίσετε, έως 100 λέξεις) :

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (τι επιδιώκετε να μάθουν, έως 100 λέξεις )

Οι μαθητές: Να δοθεί στους μαθητές

α)η δυνατότητα να φανταστούν , να υποδυθούν χαρακτήρες, να βιώσουν έμπρακτα τη θεατρική δράση.

β) η δυνατότητα καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω της δημιουργίας σκηνικών

γ) να καλλιεργηθούν δεσμοί ομαδικότητας και συνεργασίας.

δ) να προβληματιστούν για την σημαντικότητα της θεάτρου ως τρόπος έκφρασης σκέψεων, συναισθημάτων

ε)να κατανοήσουν το μήνυμα του έργου : η αξία της σκέψης και της γνώσης

1) να γνωρίσουν τον Νομό Ευρυτανίας ως ιστορικό-θρησκευτικό κέντρο 2) να έρθουν σε επαφή με τα ήθη-έθιμα του Νομού 3) να αναπαραστήσουν μέσω της τέχνης ότι τους κέντρισε το ενδιαφέρον 4) να εξοικειωθούν με τη χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία 5) να ενισχυθεί η επικοινωνία δασκάλου-μαθητή 6) να γνωρίσουν βιωματικά το νομό Ευρυτανίας 7) να αποκτήσουν δεξιότητες άντλησης, συλλογής, οργάνωσης και επεξεργασίας δεδομένων 8) να ανακαλύψουν τη γνώση και την καλλιέργεια της πολλαπλής νοημοσύνης τους μέσα από βιωματικές και ομαδοσυγκεντρωτικές δραστηριότητες 9) να ενισχυθούν οι διαμαθητικές σχέσεις 10) να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους στην υπόλοιπη μαθητική κοινότητα.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : (έως 100 λέξεις)

Α)Μελέτη και ερμηνεία του έργου με τη βοήθεια των εμψυχωτών-διαδασκόντων εκπαιδευτικών.

Β) Διδασκαλία του έργου μέσω υποκριτικής μίμησης και σκηνοθεσίας.

Γ) Παρουσίαση του έργου ενώπιον κοινού.

Δ)Βιωματική- ανακαλυπτική, διερευνητική μάθηση.

Δ.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 –ΜΑΡΤΙΟΣ/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ—ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων καμία –

ΣΤ.ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)

Σύνδεση με : Θεατρολογία, Πληροφορική, Καλλιτεχνική Παιδεία

Ζ

Παρουσίαση του έργου

Α) στη σχολική κοινότητα.

Β)Συμμετοχή στο 11ο Μαθητικό Θεατρικό Φεστιβάλ

. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

(20- 25 ΔΙΩΡΑ). Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος (διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

: 25ΔΙΩΡΑ

1ος
ΜΗΝΑΣ

α) Συγκρότηση ομάδας.

β) Ανάγνωση έργου και ερμηνεία.

γ) Συστηματική υποκριτική διδασκαλία.

ε) Παρουσίαση του έργου.

Στ)Διανομή ρόλων.

2ος ΜΗΝΑΣ

10-11-2019: α΄ σκηνή 1ης πράξης

17-11-2019: β΄ σκηνή 1ης πράξης

3ος ΜΗΝΑΣ

24-11-2019: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΣΚΗΝΩΝ

8-12-2019: δ΄ σκηνή 1ης πράξης

15-12-2019: α΄ σκηνή 2ης πράξης

4ος ΜΗΝΑΣ

12-01-2020: α΄ σκηνή 2ης πράξης

19-01-2020: β΄ σκηνή 2ης πράξης

26-01-2020: β΄ σκηνή 2ης πράξης

5ος ΜΗΝΑΣ

2-02-2020: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

9-2-2020: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

16, 23/2/2020: Κατασκευή σκηνικών

Επιμέλεια Μουσικής Επένδυσης του έργου

8-3-2020: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

15-3-2020: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Παρουσίαση του έργου

Α) στη σχολική κοινότητα.

Β)Συμμετοχή στο 11ο Μαθητικό Θεατρικό Φεστιβάλ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με το έντυπο υποβάλλονται και

1. Κατάσταση με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα/τμ. ειδικότητάς.

2. Αντίγραφο της πράξης του συλλόγου

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Τ.Σ.Υ

ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Μπεκούλη Ευδοξία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ